Activity & News : ข่าวประชาสัมพันธ์

ความสำคัญของการฝึกงาน
  • มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเอง
  • เพิ่มทักษะความรู้ที่จำเป็นก่อนการทำงานจริง เมื่อสำเร็จการศึกษา
  • ฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ฝึกงานร่วมกับผู้อื่น และสังคมการทำงาน
Description
Language
Download
เอกสารฝึกงาน
ไทย