รายชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา
ชื่อเล่น
ชั้นเรียน
ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่อยู่ที่ทำงาน/ที่กำลังศึกษา
คณะ/ตำแหน่ง
รุ่น
อีเมล์
แก้ไข
 
4710053
 
นาย ทนงศักดิ์ เจริญพร
 
 
ชย-001
 
83/1 1 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ 50230
 
053-368321
   
 
Memory49
 
 
 
4710081
 
นาย อาจิณวัชร เกษสกุล
 
 
ชย-001
 
32 9 ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
095142364
   
 
Memory49
 
 
 
4710002
 
นาย ไกรฤกษ์ ไพยารมณ์
 
หยก
 
ชย-301
 
79 1 ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
0936322179
   
อาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
 
Memory49
 
charming11@gmail.com
 
 
4710004
 
นาย ครรชิต แก้วศรีทอง
 
เค
 
ชย-301
 
41/1 8 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
0854964348
 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิษณุโลก  
ทหาร
 
Memory49
 
samurai_nuy@hotmail.com
 
 
4710015
 
นาย โชคอนันต์ ยอดพิโล
 
อ้น
 
ชย-301
 
105/7/1 วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
01-0219184
   
 
Memory49
 
 
 
4710022
 
นาย อิศราพงศ์ บัวลอย
 
ตั้ม
 
ชย-301
 
181/1 1 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290
 
053864137
   
 
Memory49
 
 
 
4710027
 
นาย สถาพร สาขา
 
บู
 
ชย-301
 
132 2 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-834145
   
 
Memory49
 
 
 
4710029
 
นาย กิตติพงษ์ เชื้อตรง
 
ต๊อก
 
ชย-301
 
148 8 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
0-5329-8987
   
 
Memory49
 
 
 
4710032
 
นาย เอกพันธ์ ปัญญาเสน
 
แบ็งค์
 
ชย-301
 
255/69 5 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
06-8932635
   
 
Memory49
 
 
 
4710035
 
นาย สุรชาติ จันทร์ซา
 
 
ชย-301
 
137 2 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
010201108
   
 
Memory49
 
 
 
4710038
 
นาย ศุภชัย ไชยวงศ์
 
 
ชย-301
 
267-271 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
071768594
   
 
Memory49
 
 
 
4710051
 
นาย มนูศักดิ์ มะโนวรรณ์
 
เอก
 
ชย-301
 
118 3 วังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
 
01 6814295
   
 
Memory49
 
 
 
4710067
 
นาย นฤชัย สมุยเจริญสิน
 
น็อต
 
ชย-301
 
136 2 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
053-470405
   
 
Memory49
 
 
 
4710069
 
นาย วัชรพงศ์ รัชฎา
 
หนุ่ม
 
ชย-301
 
52 2 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
053-298527
   
 
Memory49
 
 
 
4710076
 
นาย อนุรักษ์ ศรีวิชัย
 
ต้อม
 
ชย-301
 
39 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
053-308244
   
 
Memory49
 
 
 
4710084
 
นาย ศุภสิฐ บุญเกิด
 
ปอ
 
ชอ-001
 
16/1 เชิงดอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
01-5043471
   
 
Memory49
 
 
 
4710003
 
นาย กิตติพงษ์ สายแก้วใย
 
การ
 
ชอ-102
 
155/1 5 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
071743445
   
 
Memory49
 
 
 
4710001
 
นางสาว สุดารัตน์ เครือโอ๋
 
เจนนี่
 
ชอ-301
 
81 4 แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130
 
061153266
   
 
Memory49
 
 
 
4710012
 
นางสาว เจนจิรา จันทร์สุวรรณ
 
เจน
 
ชอ-301
 
16 3 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
040454558
   
 
Memory49
 
 
 
4710014
 
นาย อนุสรณ์ แก้วจา
 
ต้อม
 
ชอ-301
 
115 4 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
061896822
   
 
Memory49
 
 
 
4710019
 
นาย อำนาจ ยะวงค์
 
อ๊อด
 
ชอ-301
 
65 2 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
092618200
   
 
Memory49
 
 
 
4710023
 
นาย ประสิทธิ์ หมีขัน
 
มิงค์
 
ชอ-301
 
214 1 วังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
 
053504281
   
 
Memory49
 
 
 
4710026
 
นาย ทินกร ตนะเผ่าทิพย์
 
กิ๊บ
 
ชอ-301
 
79/9 - ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053200484
   
 
Memory49
 
 
 
4710030
 
นาย ธนัฐชัย หลุกแก้ว
 
อาร์ม
 
ชอ-301
 
87/6 1 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053-222689
   
 
Memory49
 
 
 
4710034
 
นาย วทัญญู วินันลา
 
นิตส์
 
ชอ-301
 
305 1 วังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง ลำพูน 51120
 
053-504630
   
 
Memory49
 
 
 
4710036
 
นางสาว วันวิสาข์ เจริญดี
 
มะเหมี่ยว
 
ชอ-301
 
109/1 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
053-806386
   
 
Memory49
 
 
 
4710055
 
นาย ภาคภูมิ กุลวิบูลย์
 
ภูมิ
 
ชอ-301
 
7 8 สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-355558
   
 
Memory49
 
 
 
4710060
 
นาย สรุฏ กาญจนวนาวิวัฒน์
 
 
ชอ-301
 
5 1 หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
053-433873
   
 
Memory49
 
 
 
4710064
 
นาย ธีรพงศ์ กันธา
 
 
ชอ-301
 
63 3 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
06-1939376
   
 
Memory49
 
 
 
4710068
 
นาย ชัยสิทธิ์ ดวงเอื้อย
 
 
ชอ-301
 
99/519 3 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
04-1710745
   
 
Memory49
 
 
 
4710075
 
นาย อภิเชษฐ์ วิรัตน์
 
ไอซ์
 
ชอ-301
 
60 8 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
053-860701
   
 
Memory49
 
 
 
4710086
 
นางสาว ทัศนีภรณ์ พงษ์ไฝ
 
อิ๋ว
 
ชอ-301
 
20/1 5 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
053-442819
   
 
Memory49
 
 
 
4710040
 
นางสาว สุฑาทิพย์ จูหมื่น
 
เอิร์น
 
สถ-301
 
50 2 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ 50140
 
06-1958322
   
 
Memory49
 
 
 
4710048
 
นางสาว พวงทอง ติยะกว้าง
 
กิ๊ก
 
สถ-301
 
198/1 11 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
 
071790526
   
 
Memory49
 
 
 
4710072
 
นางสาว อาลิษา วงศ์นาคพันธ์
 
ทราย
 
สถ-301
 
112/38 1 หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
06-9214895
   
 
Memory49
 
 
 
4820044
 
นางสาว ภาวิณี ใจปินตา
 
อ้อย
 
IT-001
 
46 3 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
06-9244430
   
 
Memory49
 
 
 
4820001
 
นาย จักรกริช ตามวงค์
 
อ่าง
 
IT-002
 
160 7 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 57180
 
061793286
   
 
Memory49
 
 
 
4820016
 
นาย บุญชม เสาร์จันทร์
 
นิก
 
IT-002
 
81/1 12 หย่วน เชียงคำ พะเยา 56110
 
040456813
   
 
Memory49
 
 
 
4820070
 
นาย เอกอรัญ รอดสัมฤทธิ์
 
 
IT-002
 
4 10 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
053366050
   
 
Memory49
 
 
 
4820019
 
นาย อดุลย์ มาแปง
 
หนุ่ม
 
IT-501
 
21/4 2 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
053-384769
   
 
Memory49
 
 
 
4820038
 
นาย ธิติสรรค์ นามวงษ์
 
อ๊อฟ
 
IT-501
 
74/3 1 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
 
06-6640749
   
 
Memory49
 
 
 
4820048
 
นางสาว ภาวิณี ไชยวรรณ์
 
อ้อม
 
IT-501
 
43 3 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
04-0432852
   
 
Memory49
 
 
 
4820050
 
นาย วราพงษ์ เพชรรัตน์
 
นิว
 
IT-501
 
151/1 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053-208146
   
 
Memory49
 
 
 
4820053
 
นางสาว อังคณา จ๊ะเขียว
 
ขวัญ
 
IT-501
 
63 9 หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240
 
053-461602
   
 
Memory49
 
 
 
4820059
 
นางสาว ทิพย์วรรณ สมบูรณ์
 
ต่าย
 
IT-501
 
158 4 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
053-291773
   
 
Memory49
 
 
 
4820062
 
นางสาว ธันย์พิชชา มหาวรรณ
 
เม
 
IT-501
 
36 3 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
053781224
   
 
Memory49
 
m_mahawan@hotmail.com
 
 
4820064
 
นาย ภิญโญฤทธิ์ สุยะ
 
โบ
 
IT-501
 
109 1 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 57190
 
096337628
   
 
Memory49
 
 
 
4820065
 
นาย สุพจน์ แก้วคำ
 
 
IT-501
 
237 4 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 50240
 
098382904
   
 
Memory49
 
 
 
4820006
 
นาย วาทิน โสภาวรรณ์
 
แนต
 
ชย-002
 
101/1 2 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
   
 
Memory49
 
 
 
4820013
 
นาย อาทิตย์ อภิวงศ์
 
ริว
 
ชย-002
 
182 3 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000
 
053-562530
   
 
Memory49
 
 
 
4820022
 
นาย กิตติพงษ์ เรือนมณี
 
ตู่
 
ชย-002
 
94/1 7 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
087-1771278
   
 
Memory49
 
 
 
4820004
 
นาย ประสิทธิ์ แก้วฟู
 
เต๋า
 
ชย-501
 
39/1 9 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
09-2625406
   
 
Memory49
 
 
 
4820008
 
นาย ศราวุธ ไชยแดง
 
เต้
 
ชย-501
 
17 7 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
053-390124
   
 
Memory49
 
 
 
4820009
 
นาย สมชัย ภัทรพาณิชย์กุล
 
ชัย
 
ชย-501
 
80/3 4 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
 
04-8101996
   
 
Memory49
 
 
 
4820010
 
นาย ปิติพงศ์ ศิริวงศ์
 
เป้
 
ชย-501
 
61 หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 
053-201062
   
 
Memory49
 
 
 
4820011
 
นาย นิกร ดวงดี
 
เฟียส
 
ชย-501
 
58/1 4 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50230
 
01-5948929
   
 
Memory49
 
 
 
4820031
 
นาย โชคชัย พัฒนาไพรวัลย์
 
โชค
 
ชย-501
 
221 6 แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
 
053229042
   
 
Memory49
 
 
 
4820047
 
นาย ชัยพร ปานันท์
 
เอ้
 
ชย-501
 
269 3 แม่ตืน ลี้ ลำพูน 51100
 
06-6565700
   
 
Memory49
 
 
 
4820052
 
นาย อาทิตย์ ศรสวรรค์
 
ท็อป
 
ชย-501
 
17 7 น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
067226682
   
 
Memory49
 
 
 
4820056
 
นาย อภิชาติ ขัดตั๋น
 
แซม
 
ชย-501
 
33 7 สองแคว กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
06-1924227
   
 
Memory49
 
 
 
4820071
 
นาย ณรงศักดิ์ เฟยธิกา
 
รง
 
ชย-501
 
8 1 แม่ลาน ลี้ ลำพูน 51110
 
01-0233469
   
 
Memory49
 
 
 
4820073
 
นาย นรินทร์ เรือนถา
 
เจมส์
 
ชย-501
 
1/2 4 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
069173053
   
 
Memory49
 
 
 
4820042
 
นาย นฤนาท ไชยมณีวรรณ์
 
เก๋ง
 
ทค-001
 
9 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
053247893
   
 
Memory49
 
 
 
4820060
 
นาย ยุทธนา ยอดคำเหลือง
 
เก่ง
 
ทค-001
 
45/2 2 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
053-991838
   
 
Memory49
 
 
 
4820007
 
นางสาว ปราชญารักษ์ ไชยยาน
 
รุ้ง
 
ทค-501
 
78 6 แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
   
 
Memory49
 
 
 
4820014
 
นางสาว จอมขวัญ สุตาคำ
 
กุ๊ก
 
ทค-501
 
126 6 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
053840403
   
 
Memory49
 
 
 
4820017
 
นาย ผดุงพงศ์ ยะกันมูล
 
เอ๋
 
ทค-501
 
60/2 8 แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130
 
04-1732952
   
 
Memory49
 
 
 
4820020
 
นาย ธีรพงศ์ กันธา
 
เอ็ม
 
ทค-501
 
63 3 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230
 
053-365156
   
 
Memory49
 
 
 
4820024
 
นาย นิรันดร ดีสม
 
รัน
 
ทค-501
 
21 4 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
06-9111759
   
 
Memory49
 
 
 
4820025
 
นาย คมสันต์ ขันทอง
 
หนุ่ย
 
ทค-501
 
54/9 4 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 
   
 
Memory49
 
 
 
4820027
 
นาย ธานี ปิงมูลทา
 
อาท
 
ทค-501
 
88 1 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
053-867661
   
 
Memory49
 
 
 
4820028
 
นาย ดุษฎี ชาญพิพัฒน์
 
ปาย
 
ทค-501
 
458 20 ดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
053369052
   
 
Memory49
 
 
 
4820039
 
นางสาว สุกัญญา วันนา
 
ฝ้าย
 
ทค-501
 
119/1 7 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
 
01-7652221
   
 
Memory49
 
 
 
4820045
 
นาย ศักดา แก้วเทพ
 
อาร์ม
 
ทค-501
 
95 8 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57160
 
088-2510763
   
 
Memory49
 
 
 
4820023
 
นาย จักรกฤต ดวงประเสริฐ
 
คม
 
สถ-501
 
127 1 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360
 
053-363633
   
 
Memory49
 
 
 
4820054
 
นาย ดำรงศักดิ์ พัฒนวสันต์พร
 
เน็ด
 
สถ-501
 
115/3 2 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
06-1824634
   
 
Memory49
 
 
 
4820067
 
นาย เฉลิม ใจคำปัน
 
 
สถ-501
 
110 2 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
011800946
   
 
Memory49
 
 
 
4830012
 
นาย ธงชัย เทพวงค์
 
ตั้ม
 
ชย-002
 
34 1 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50340
 
097560914
   
 
Memory49
 
 
 
4830006
 
นาย ศักดินา ตาติวงศ์
 
เอ๋
 
ชย-502
 
78 4 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
053-879120
   
 
Memory49
 
 
 
4830011
 
นาย กิตติศักดิ์ สงคราม
 
บอย
 
ชย-502
 
59 4 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
 
097861038
   
 
Memory49
 
 
 
4830019
 
นาย เกียรติศักดิ์ เพ็ญแสงงาม
 
 
ชย-502
 
259 2 แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 58130
 
053-223227
   
 
Memory49
 
 
 
4830023
 
นาย ศราวุธ สิขรินทร์ภักดีกุล
 
 
ชย-502
 
216/2 - วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
053304554
   
 
Memory49
 
 
 
4830026
 
นาย ณัฐพล นนทะภา
 
เบนซ์
 
ชย-502
 
31 พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
 
06-1147173
   
 
Memory49
 
 
 
4830028
 
นาย ฐิติวัฒน์ ปัญโญแสง
 
กิ๊บ
 
ชย-502
 
168/1 7 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
01-7063887
   
 
Memory49
 
 
 
4830034
 
นาย ทนงศักดิ์ อุ่นใจ
 
ไมด์
 
ชย-502
 
67 6 ยางคราม กิ่งอำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 
   
 
Memory49
 
 
 
4830036
 
นาย อดิศร ทาคำ
 
 
ชย-502
 
23 6 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
053-366036
   
 
Memory49
 
 
 
4830037
 
นาย เกรียงศักดิ์ กันทา
 
อาร์ท
 
ชย-502
 
149 9 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-837482
   
 
Memory49
 
 
 
4830024
 
นาย วิทยา แก้วเรียง
 
วิน
 
ทค-501
 
108 1 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
 
060051730
   
 
Memory49
 
 
 
4830001
 
นาย ณรงค์เดช ไพศาลสุขชนม์
 
นพ
 
ทค-502
 
28/2 1 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 50250
 
06-9194241
   
 
Memory49
 
 
 
4830002
 
นาย สมนึก ทาโน
 
นึก
 
ทค-502
 
96/1 12 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230
 
053-432669
   
 
Memory49
 
 
 
4830007
 
นาย นพดล อะมูล
 
ดล
 
ทค-502
 
107/98 2 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
053-321041
   
 
Memory49
 
 
 
4830008
 
นาย นเรศ ถาตุ้ย
 
โย
 
ทค-502
 
98 11 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260
 
-
   
 
Memory49
 
 
 
4830010
 
นาย เฉลิมพงษ์ ธินันท์
 
 
ทค-502
 
63 2 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180
 
053-993054
   
 
Memory49
 
 
 
4830014
 
นาย นพดล คำหน้อย
 
โตโต้
 
ทค-502
 
211/2 3 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-481681
   
 
Memory49
 
 
 
4830015
 
นาย อานนท์ ชมภูกา
 
บอล
 
ทค-502
 
55 10 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130
 
092664123
   
 
Memory49
 
 
 
4830016
 
นาย วัฒนา ศรีกล่ำ
 
 
ทค-502
 
145/1 2 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
053-855188
   
 
Memory49
 
 
 
4830018
 
นาย ชาตรี แดงบุญ
 
ต้อ
 
ทค-502
 
140 3 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 50260
 
053-366084
   
 
Memory49
 
 
 
4830025
 
นาย วุฒิชัย อิ่นคำ
 
เติ้ล
 
ทค-502
 
93 4 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110
 
071848255
   
 
Memory49
 
 
 
4830027
 
นาย วิทวัส เกศอรุณสกุล
 
ปอ
 
ทค-502
 
129 2 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170
 
053648614
   
 
Memory49
 
 
 
4830030
 
นาย วิชิต อินทจักร
 
ชิต
 
ทค-502
 
27 5 ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ 50140
 
06-7288093
   
 
Memory49
 
 
 
4830032
 
นาย ปฏินันท์ คำแดง
 
กีฟ
 
ทค-502
 
35/5 5 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 
04-1719300
   
 
Memory49
 
 
 
4830004
 
นางสาว วรรณิศา ธรรมจักร์
 
อิงค์
 
สถ-502
 
16/2 6 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
 
053-837451
   
 
Memory49
 
 
 
4830005
 
นางสาว รสพร จันตาโลก
 
ใหม่
 
สถ-502
 
190 8 สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
 
053-8361219
   
 
Memory49
 
 
 
4830020
 
นาย เมธี ขาวฟอง
 
เอี่ยว
 
สถ-502
 
147 11 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190
 
084-8044055
   
 
Memory49
 
 
 
4830021
 
นาย พินิจ มหานิล
 
เจมส์
 
สถ-502
 
48 7 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 57190
 
   
 
Memory49
 
 
 
4830033
 
นางสาว ฐานิตร์ สรรพช่าง
 
แบงค์
 
สถ-502
 
7 13 ห้วยหม้าย สอง แพร่ 51120
 
07-1934566
   
 
Memory49
 
 

จำนวนที่ค้นหา พบทั้งหมด 77 คน