ระบบค้นหาศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

ปีการศึกษา
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(ตามรุ่นที่เข้ารับการศึกษา)
ชื่อรุ่น
ประธานรุ่น
2547
68
tri
อังคาร หลักมั่น
2548
115
Original
นาย ธนวัฒน์ อินทราวงค์
2549
77
Memory'49
นาย มงกต มูลปานันท์
2550
110
Glory
นาย มงกต มูลปานันท์
2551
93
Destiny
นาย ธิติพงศ์ มูลคำ
2552
111
King
นางสาว หฤหรรษ์ คล้ายแท้
2553
100
นพเก้า
นาย ธีรยุทธ ยิ่งยง
2554
193
ทศวรรษ
นายชนกานต์ แก้วขา
2555
181
พิทวัส 11
นายวชิรวิทย์ นารัก,นายพิวัฒน์ ไชยสถาน
2556
...
เอกนักษัตริย์
....
2557
169
ปราชญ์ปฏิพัทธ์
นายพิวัฒน์ ไชยสถาน,นายนิรนนท์ จำเนียรหล้า

ขอเชิญนักศึกษาศิษย์เก่าร่วมลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลการศึกษาและการทำงานเพื่อเป็นข้อมูลการสำเร็จการศึกษาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการประกอบการประกันคุณภาพ

ค้นหาจาก

Chart