M-Service

ศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพ บริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร
เครื่องยนต์เล็ก จักรยานยนต์ เป็นต้น

M-service


ให้บริการดังต่อไปนี้

 • บริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร 
 • เครื่องยนต์เล็ก จักรยานยนต์ รถยนต์ รับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
 • บริการให้คำปรึกษาการผลิตยานพาหนะพลังงานทางเลือก
 • ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยน/ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Tablet คอมพิวเตอร์
 • บริการให้คำปรึกษาการผลิตและการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • บริการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับใช้ในหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา
 • ผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • บริการให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • บริการรับออกแบบที่อยู่อาศัย อาคาร สำนักงาน ผลิตโมเดล
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการภูมิสถาปัตยกรรม
 • บริการผลิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เช่น พิมเสนน้ำ ยาหม่อง  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างรถ  บริการให้คำปรึกษางานประกันคุณภาพตามมาตรฐาน
  การอาชีวศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานประกันคุณภาพ