METRO 3+

เมโทร ทรีพลัส เป็นเว็ปเพจที่ประกอบด้วย
M-shop M-Services M-Seminar
ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-282080 ต่อ 110


Strategic Planing Icon

M-Shop

จำหน่ายผลงานนักเรียน,นักศึกษา,อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,โมเดลสำเร็จรูป โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน

Strategic Planing Icon

M-Services

ศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพ บริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องยนต์เล็ก จักรยานยนต์ เป็นต้น

Strategic Planing Icon

M-Seminar

บริการสถานที่ในการจัดประชุม สัมมนา,จัดกิจกรรม,เรียนพิเศษ, กวดวิชากลุ่มเล็ก
กลุ่มใหญ่