BIZZ

ดร. อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมาเยี่ยมชมสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ได้รับเกียรติจาก ดร. อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมาเยี่ยมชมวิทยาลัย โดยมีนายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ ให้การตอนรับอย่างอบอุ่น