BIZZ

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ ?- เมโทร ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อส่งนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ ?- เมโทร ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อส่งนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร? กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด? เชียงใหม่? เค? คอนสตรัคชั่นเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาโดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนสาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม? โดยมีนายสมศักดิ์? เขียวแสงใส? ท่านที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ? ให้การต้อนรับ?และร่วมลงนาม ณ? ห้องประชุมเมโทร? เมื่อวันที่? 14? กรกฎาคม? 2563