BIZZ

อาจารย์ วิชชุกร บัวคำซาว หัวหน้าฝ่ายวิชาช่างอุตสาหกรรม และอาจารย์ เจษฎา ชื่นเชาว์ไว ได้เข้ารับผู้ทำคุณประโยชน์พระพุทธศาสนา

อาจารย์ วิชชุกร บัวคำซาว หัวหน้าฝ่ายวิชาช่างอุตสาหกรรม และอาจารย์ เจษฎา ชื่นเชาว์ไว ได้เข้ารับผู้ทำคุณประโยชน์พระพุทธศาสนาเนื่องใน วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ พุทธสถานเชียงใหม่