BIZZ

สถาบันกลุ่ม CMT ผ่านการประเมินรับรองตนเองของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การตอนรับคณะกรรมการออกตรวจประเมินรับรองตนเองของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โควิด (Covid 19) ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนและทางวิทยาลัยผ่านการประเมินทั้ง 44 ข้อ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563