BIZZ

นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีกเซ็นสัญญารับทุนกับทาง CP All จำกัดมหาชน

นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 1 สถาบันกลุ่ม CMT ได้ทำการเซ็นสัญญารับทุนกับทาง CP All จำกัดมหาชน และสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกลงร้านค้า 7 - 11