BIZZ

ผู้ปกครองและนักศึกษา กลุ่มสถาบัน CMT รับฟังข้อมูลการสมัครโครงการ wil (integrated Learning)

โครงการ wil (integrated Learning) ซึ่งเป็นโครงการโรงเรียนในโรงงาน เพื่อผลิตคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการณ์เรียนรู้จากการทำงานจริง เมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ทันทีโดยนักศึกษา จะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ ได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้รับเบี้ยเลี้ยงในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ มีหอพักและมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ กล่าวว่าวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการขนาดใหญ่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ปวส เข้าร่วมโครงการ Wil เพื่อให้นักศึกษาทำงานจริงมีรายได้ สอดคล้องกับนโยบายของ กลุ่มสถาบัน CMT พาณิชย์ - เมโทร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ed-tech