BIZZ

แผนกสถาปัตยกรรมเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้กับนักศึกษา

แผนกสถาปัตยกรรมจัดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “ การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม” โดยมีนายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ พร้อมนายสมศักดิ์ เขียวแสงใส ท่านที่ปรึกษาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคุณธีระยุทธ ชัยปินยา ประธานกรรมการ บริษัท T-Studio สถาปนิกและวิศวะกร จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในแผนกสถาปัตยกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 62 ณ ห้องประชุมเมโทร