BIZZ

แผนกสถาปัตยกรรมศึกษาดูงานที่บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด

นักศึกษาแผนกสถาปัตยกรรมศึกษาดูงานที่บริษัทพิบูลย์คอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสำเร็จรูปในภาคเหนือตอนบนเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 62