BIZZ

นักศึกษาแผนกสถาปัตยกรรมศึกษาดูงานที่บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาแผนกสถาปัตยกรรมศึกษาดูงานที่บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนและต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 62