BIZZ

กิจกรรมการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ครั้งที่ 30 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 62 ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯได้จัดส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดด้วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกยุคปัจจุบัน