BIZZ

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร จัดการอบรมหลักสูตร Lean to Ride โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในระดับชั้น ปวช. ปี ที่ 1 แผนกช่างยนต์

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส ท่านที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean to Ride โดยสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในระดับชั้น ปวช. ปี ที่ 1 แผนกช่างยนต์ โดยมี อาจารย์สรายุทธ บุญเลา และสิบเอก พชร เทพปัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ทักษะ กับนักศึกษา เพื่อได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ การใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ณ ลาน 10 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร