BIZZ

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว พานักศึกษาระดับ ปวช. 2 ศึกษาดูงาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว พานักศึกษาระดับ ปวช. 2 ศึกษาดูงาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย จังหวัดลำพูน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว และวิชาศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีการทำบุญสลากย้อม ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย และได้รับความรู้จากวิทยากรที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรหริภุญชัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563