BIZZ

Metro's Course

หลักสูตที่เปิดสอน

>> หลักสูตร ปวช.

 • สาขาวิชาเครื่องกล : สาขางานยานยนต์

 • สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทริอนิกส์ : สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขาวิชาการก่อสร้าง : สาขางานสถาปัตยกรรม

 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  >> หลักสูตร ปวส.

 • สาขาวิชาเครื่องกล : สาขางานเทคนิคยานยนต์

 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ : สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ : สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

 • สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม : สาขางานสถาปัตยกรรม

 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ